Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
@kiyoshi
   243 Lượt xem
Q&A

target class tableseeder does not exist Laravel 8

Q&A

Việc cần giải quyết

Chào mọi người
Mình đang cần chạy seed trong Laravel 8 như lệnh dưới:

php artisan db:seed

Mình đã khai báo đầy đủ file DatabaseSeeder.php cũng như các file chứa các class dùng để seed. Tuy nhiên app báo lại lỗi không tồn tại class trong file seed, mặc dù file sheet đã tồn tại.
Ai biết cách giải quyết xin chỉ giùm mình

Nội dung lỗi

 Illuminate\Contracts\Container\BindingResolutionException

 Target class [Database\Seeders\AcHolidayTypes] does not exist.

 at D:\_dev\sample\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Container\Container.php:879
  875
  876     try {
  877       $reflector = new ReflectionClass($concrete);
  878     } catch (ReflectionException $e) {
  879       throw new BindingResolutionException("Target class [$concrete] does not exist.", 0, $e);
  880     }
  881
  882     // If the type is not instantiable, the developer is attempting to resolve
  883     // an abstract type such as an Interface or Abstract Class and there is

 1  D:\_dev\sample\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Container\Container.php:877
   ReflectionException::("Class Database\Seeders\AcHolidayTypes does not exist")

 2  D:\_dev\sample\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Container\Container.php:877
   ReflectionClass::__construct("Database\Seeders\AcHolidayTypes")

Trả lời

Câu hỏi chưa có ai trả lời. Giúp người hỏi ngay thôi!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Tại sao không đăng ký và nhận được nhiều hơn từ RồngVàngIT ?

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng này, cùng hàng loạt các chức năng tuyệt vời khác của RồngVàngIT !

 1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
 2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
 3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic