Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
1
@kiyoshi
   449 Lượt xem
Q&A

Target class [Illuminate\Database\Eloquent\Factory] does not exist

Việc cần giải quyết

Chào các bạn
Mình đang tìm sự hỗ trợ của mọi người.
Mình đang cài nWidart / laravel-modules vào ứng dụng Laravel của mình. Vấn đề phát sinh sau khi mình tạo một Module và tiến hành chạy lệnh migrate.

php artisan module:make Blog

php artisan migrate

Rất mong mọi người chỉ cách giải quyết giùm mình.

Nội dung lỗi

Chương trình trả về lỗi sau khi chạy migrate như sau:

D:\_dev\test>php artisan migrate

  Illuminate\Contracts\Container\BindingResolutionException

 Target class [Illuminate\Database\Eloquent\Factory] does not exist.

 at D:\_dev\test\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Container\Container.php:879
  875
  876     try {
  877       $reflector = new ReflectionClass($concrete);
  878     } catch (ReflectionException $e) {
  879       throw new BindingResolutionException("Target class [$concrete] does not exist.", 0, $e);
  880     }
  881
  882     // If the type is not instantiable, the developer is attempting to resolve
  883     // an abstract type such as an Interface or Abstract Class and there is

 1  [internal]:0
   Illuminate\Foundation\Application::Illuminate\Foundation\{closure}(Object(Modules\Attendance\Providers\AttendanceServiceProvider))

 2  D:\_dev\test\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Container\Container.php:877
   ReflectionException::("Class Illuminate\Database\Eloquent\Factory does not exist")

Phương án đã thử

Mình đã thử xóa project và cài lại laravel từ đầu, nhưng lỗi trên vẫn xảy ra.

Trả lời

Copy link

Mình thử thay đổi thứ tự chạy lệnh, tiến hành migrate trước để app cài các table mặc định vào db, sau đó mới chạy lệnh cài laravel-modules thì lỗi trên không xảy ra nữa. Lucky!

profile Pic
1
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Tại sao không đăng ký và nhận được nhiều hơn từ RồngVàngIT ?

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng này, cùng hàng loạt các chức năng tuyệt vời khác của RồngVàngIT !

 1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
 2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
 3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic