Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

  50 Lượt xem

[Python] Cài Đặt Python3 trên CentOS 7

CentOSPython

1. Giới thiệu

Trong bài trước, chúng ta đã tạo máy chủ môi trường phát triển bằng Vagrant để chạy Python.

Lần này, chúng ta sẽ cài đặt Python3 lên máy chủ môi trường phát triển.

Lưu ý rằng CentOS7 đã có Python2 được cài đặt sẵn. Python2 cũng tồn tại trong kho lưu trữ tiêu chuẩn của hệ điều hành. Tuy nhiên, hiện nay, Python3 là phiên bản chính thức được sử dụng nhiều nhất.

2. Điều kiện tiên quyết

 • Máy chủ môi trường phát triển sử dụng CentOS 7.6.1810.
 • Cài đặt Python 3.6.8 từ kho lưu trữ IUS.
 • Thực hiện các bước dưới đây với quyền root.

3. Đăng nhập vào máy chủ môi trường phát triển

Trước tiên, đăng nhập vào máy chủ môi trường phát triển từ terminal:

$ cd ~/vagrant/centos7
$ pwd
/Users/user01/vagrant/centos7
$ vagrant ssh

4. Thêm Repository IUS

Thêm Repository IUS để có thể cài đặt RPM của Python3.6:

# yum -y install https://centos7.iuscommunity.org/ius-release.rpm

(Lược)

Dependencies Resolved

==============================================================================================================================
Package            Arch           Version             Repository           Size
==============================================================================================================================
Installing:
ius-release          noarch          2-1.el7.ius           /ius-release          4.5 k
Installing for dependencies:
epel-release          noarch          7-11              extras             15 k

Transaction Summary
==============================================================================================================================
Install 1 Package (+1 Dependent package)

(Lược)

Installed:
ius-release.noarch 0:2-1.el7.ius

Dependency Installed:
epel-release.noarch 0:7-11

Complete!

Nếu EPEL Repository chưa được cài đặt, lệnh trên sẽ tự động cài đặt thêm.

5. Cài Đặt Gói Python

Cài đặt Python3 và các gói phụ trợ:

# yum -y install python36u python36u-devel python36u-pip

(Lược)

Dependencies Resolved

==============================================================================================================================
Package                Arch          Version               Repository      Size
==============================================================================================================================
Installing:
python36u               x86_64         3.6.8-1.el7.ius           ius          58 k
python36u-devel            x86_64         3.6.8-1.el7.ius           ius         841 k
python36u-pip             noarch         9.0.1-1.ius.el7           ius         1.8 M
Installing for dependencies:
python36u-libs            x86_64         3.6.8-1.el7.ius           ius         8.9 M
python36u-setuptools         noarch         39.0.1-1.ius.el7          ius         643 k

Transaction Summary
==============================================================================================================================
Install 3 Packages (+2 Dependent packages)

(Lược)

Installed:
python36u.x86_64 0:3.6.8-1.el7.ius  python36u-devel.x86_64 0:3.6.8-1.el7.ius  python36u-pip.noarch 0:9.0.1-1.ius.el7

Dependency Installed:
python36u-libs.x86_64 0:3.6.8-1.el7.ius          python36u-setuptools.noarch 0:39.0.1-1.ius.el7

Complete!

6. Kiểm tra phiên bản

Kiểm tra phiên bản Python sau khi cài đặt. Lưu ý rằng để phân biệt Python2 và Python3, bạn cần sử dụng tên lệnh có thêm số phiên bản:

# python3.6 --version
Python 3.6.8

7. Lưu ý về việc cài đặt nhiều phiên bản

Trong quá trình thực hiện, bạn sẽ có cả hai phiên bản Python2 và Python3 cùng tồn tại. Python2 là một phần của hệ thống và được sử dụng bởi các lệnh hệ thống như yum.

Do đó, hãy cẩn thận và không xóa Python2 hoặc tạo liên kết tượng trưng để tránh gây ra sự cố với hệ thống.

8. Tổng kết

Chúng ta đã cài đặt Python3 trên CentOS7.

 • Vì CentOS7 đã có Python2 được cài đặt mặc định, nên chúng ta cần cài đặt Python3 để sử dụng phiên bản mới nhất.

 • Python3 được cài đặt từ kho lưu trữ IUS.

 • Hãy nhớ không xóa Python2 sau khi cài đặt Python3, vì Python2 được sử dụng trong quá trình xử lý hệ thống của CentOS và việc xóa nó có thể làm hỏng hệ thống.

dev_pro_it
Đang làm IT tại Japan

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Bắt đầu ngay với RồngVàngIT - nền tảng chia sẻ kiến thức lập trình tuyệt vời cho kỹ sư Việt Nam!

Hãy đăng nhập để sử dụng hàng loạt các chức năng tuyệt vời của RồngVàngIT !

 1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
 2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
 3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic