Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

 

Sửa ngày:

65 Lượt xem

[Python] Hướng dẫn cài đặt Python 3 trên macOS

PythonmacOS

1. Giới thiệu

Khi tôi muốn nghiên cứu Python trên MacBook, phiên bản mặc định đã được cài đặt là Python 2.7.
Tiền đề là môi trường phát triển như dưới đây.

% sw_vers
ProductName:  Mac OS X
ProductVersion: 10.15.4
BuildVersion:  19E287

% python -V
Python 2.7.16

Vì có một số khác biệt giữa Python 3 và Python 2, tôi quyết định cài đặt Python 3 trên macOS.

2. Cài đặt Homebrew

Nếu bạn chưa cài đặt trình quản lý gói Homebrew, hãy mở Terminal và thực hiện lệnh sau:

% /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

3. Cài đặt Python 3

Khi tôi cố gắng cài đặt Python 3 bằng lệnh brew, một thông báo cảnh báo xuất hiện, yêu cầu cài đặt Apple Command Line Tools nếu chưa có.

% brew install python
Updating Homebrew...
(略)
Error: [email protected]: the bottle needs the Apple Command Line Tools to be installed.
 You can install them, if desired, with:
  xcode-select --install
You can try to install from source with:
 brew install --build-from-source [email protected]

Thực hiện lệnh sau để cài đặt Command Line Tools. Một cửa sổ cài đặt sẽ hiển thị, hãy đợi cho quá trình tải xuống và cài đặt hoàn tất.

% xcode-select --install

Sau đó, khi chạy lại lệnh brew, tôi gặp phải lỗi liên quan đến việc liên kết và quyền hạn truy cập vào thư mục.

% brew install python
(略)
Error: An unexpected error occurred during the `brew link` step
The formula built, but is not symlinked into /usr/local
Permission denied @ dir_s_mkdir - /usr/local/Frameworks
Error: Permission denied @ dir_s_mkdir - /usr/local/Frameworks

Để khắc phục lỗi về quyền hạn truy cập, tôi tạo và cấp quyền hạn cho thư mục cụ thể.

% sudo mkdir /usr/local/Frameworks
% sudo chown $(whoami):admin /usr/local/Frameworks
% brew install python

Sau đó, tôi nhận được cảnh báo rằng Python 3.9 đã được cài đặt nhưng chưa được liên kết.

Warning: [email protected] 3.9.1_8 is already installed, it's just not linked.
To link this version, run:
 brew link [email protected]

Chạy lệnh sau để liên kết Python 3.9.

% brew link [email protected]

Cuối cùng, kiểm tra phiên bản Python 3 đã cài đặt thành công.

% python3.9 -V
Python 3.9.1
% python3.9
Python 3.9.1 (default, Feb 3 2021, 07:04:15) 
[Clang 12.0.0 (clang-1200.0.32.29)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print('Hello World.')
Hello World.
dev_pro_it
Đang làm IT tại Japan

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Bắt đầu ngay với RồngVàngIT - nền tảng chia sẻ kiến thức lập trình tuyệt vời cho kỹ sư Việt Nam!

Hãy đăng nhập để sử dụng hàng loạt các chức năng tuyệt vời của RồngVàngIT !

 1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
 2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
 3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic