Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

  76 Lượt xem

Cài đặt, Cấu hình và Triển khai ứng dụng web trên Tomcat 9.0 (CentOS 8)

CentOSTomcat

Chào anh em. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn anh em cách Cài đặt, Cấu hình và Triển khai ứng dụng web trên Tomcat 9.0 (CentOS 8).

Giới thiệu

Tomcat, một máy chủ ứng dụng Java OSS, thường được sử dụng rộng rãi làm máy chủ ứng dụng web cho các hệ thống doanh nghiệp. Trong bài viết này, tôi sẽ tìm hiểu về quy trình cơ bản của cài đặt, cấu hình và triển khai ứng dụng web.

Yêu cầu tiên quyết

Bài viết được kiểm thử trên các điều kiện sau:

 • Phần cứng: Máy ảo trên VirtualBox
 • Hệ điều hành: CentOS 8.2
 • Môi trường ngôn ngữ: OpenJDK 11 (bản đi kèm với hệ điều hành)
 • Phần mềm trung gian:
  • Tomcat: 9.0 (phiên bản cộng đồng)
 • Máy chủ xây dựng phải có kết nối internet
 • Mọi bước được thực hiện với quyền root

Thông tin về phiên bản:

# cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 8.2.2004 (Core)

# uname -r
4.18.0-193.el8.x86_64

Cài đặt OpenJDK

Vì OpenJDK có sẵn trong kho lưu trữ của CentOS, chúng ta có thể cài đặt nó bằng lệnh dnf. Lưu ý rằng java-11-openjdk chỉ cài đặt JRE, nếu bạn muốn cài đặt JDK, hãy sử dụng java-11-openjdk-devel.

# dnf -y install java-11-openjdk-devel tar

Tạo người dùng hệ thống

Trước khi cài đặt Tomcat, hãy tạo người dùng hệ thống cho Tomcat.

# useradd -d /opt/tomcat -s /sbin/login -M tomcat

Cài đặt Tomcat

Để cài đặt Tomcat, hãy tải file nén từ trang web chính thức và giải nén nó. Thực hiện các bước sau:

# cd /opt
# curl -O https://ftp.riken.jp/net/apache/tomcat/tomcat-9/v9.0.37/bin/apache-tomcat-9.0.37.tar.gz
# tar zxvf apache-tomcat-9.0.37.tar.gz
# ln -s /opt/apache-tomcat-9.0.37 /opt/tomcat
# chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat/
# chown -h tomcat:tomcat /opt/tomcat
# rm -f /opt/apache-tomcat-9.0.37.tar.gz

Tạo tệp đơn vị systemd

Để hệ thống tự động khởi động Tomcat, chúng ta cần tạo một tệp đơn vị systemd.

 1. Tạo tệp môi trường cho systemd:
# vi /etc/sysconfig/tomcat
 1. Thêm nội dung sau:
JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/jre"
CATALINA_HOME="/opt/tomcat"
CATALINA_BASE="/opt/tomcat"
CATALINA_OPTS="-server -Xmx128m -Xms128m -XX:MaxMetaspaceSize=128m"
 1. Tạo tệp systemd cho Tomcat:
# vi /usr/lib/systemd/system/tomcat.service
 1. Thêm nội dung sau:
[Unit]
Description=Apache Tomcat application server.
After=network.target

[Service]
Type=forking

User=tomcat
Group=tomcat

EnvironmentFile=/etc/sysconfig/tomcat

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
 1. Làm mới systemd:
# systemctl daemon-reload

Xóa ứng dụng web không cần thiết

Sau khi cài đặt Tomcat, có một số ứng dụng web mẫu không cần thiết. Hãy xóa chúng.

# ls -l /opt/tomcat/webapps/
# rm -rf /opt/tomcat/webapps/*

Cấu hình cho phép qua tường lửa

Nếu bạn đang sử dụng firewalld, hãy cho phép giao tiếp qua cổng mà Tomcat sử dụng. Ví dụ, nếu bạn sử dụng HTTP, hãy cho phép TCP/8080 và nếu bạn sử dụng AJP, hãy cho phép TCP/8009.

# firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent
# firewall-cmd --zone=public --add-port=8009/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload

Khởi động dịch vụ

Bật khởi động tự động cho Tom

cat và khởi động dịch vụ:

# systemctl enable tomcat.service
# systemctl start tomcat.service

Kiểm tra khởi động

Trạng thái dịch vụ

Kiểm tra xem dịch vụ đã khởi động chưa:

# systemctl status tomcat.service

Nếu “Active” là “active (running)”, dịch vụ đã khởi động.

Trạng thái tiến trình

Kiểm tra tiến trình Tomcat:

# ps -ef | grep 'org.apache.catalina.startup.Bootstrap' | grep -v grep

Triển khai ứng dụng web

Chúng ta có thể triển khai ứng dụng web bằng cách đưa file WAR vào thư mục webapps.

 1. Tải file WAR ví dụ:
# curl -O https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/appdev/sample/sample.war
 1. Di chuyển file WAR vào thư mục webapps và cấp quyền cho Tomcat:
# mv sample.war /opt/tomcat/webapps/
# chown tomcat:tomcat /opt/tomcat/webapps/sample.war
 1. Theo mặc định, Tomcat tự động triển khai và khởi động ứng dụng. Kiểm tra log để xác nhận:
# grep 'deploy' /opt/tomcat/logs/catalina.out

Sau vài giây, ứng dụng web sẽ được triển khai và có thể truy cập từ trình duyệt: http://<Địa chỉ IP>:8080/sample/
tomcat.png

Kết luận

Trên đây tôi đã hướng dẫn anh em cách Cài đặt, Cấu hình và Triển khai ứng dụng web trên Tomcat 9.0 (CentOS 8) rồi. Hi vọng bài viết sẽ có ích cho công việc của anh em.

dev_pro_it
Đang làm IT tại Japan

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Bắt đầu ngay với RồngVàngIT - nền tảng chia sẻ kiến thức lập trình tuyệt vời cho kỹ sư Việt Nam!

Hãy đăng nhập để sử dụng hàng loạt các chức năng tuyệt vời của RồngVàngIT !

 1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
 2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
 3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic